Navštívte nás aj na našom facebooku

foto novostavba

viac »

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

Dražby


Reality Center, s.r.o. ako dražobník: je právnickou osobou, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a Z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. Podmienky vzdelania a praxe spĺňa Ing. Danica Molitorová ako zodpovedný zástupca. Reality Center, s.r.o. má vydanú vtedajším Obvodným úradom v Martine - odborom živnostenského podnikania koncesnú listinu č. Žo-2005/00805/2/Šá, číslo živnostenského registra 550-15094 zo dňa 13.01.2005 na vykonávanie koncesovanej živnosti: Organizovanie dobrovoľných dražieb, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.01.2005. Zároveň má Reality Center, s.r.o. uzatvorenú s Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu číslo 411010327 so začiatkom poistného obdobia od 25.06.2013, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou spoločnosti. Reality Center, s.r.o. tieto podklady preukáže na požiadanie navrhovateľovi dražby, účastníkom dražby a kontrolným orgánom. Spoločnosť je riadne registrovaná na Ministerstve spravodlivosti SR – Sekcii edičnej činnosti, za účelom zverejňovania oznámení súvisiacich s dobrovoľnými dražbami v Obchodnom vestníku. Reality Center, s.r.o. má Úradom na ochranu osobných údajov SR pod číslom 12337/2014-Or-4 vydané zo dňa 16.04.2014 Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom “Osobné údaje klientov“

Prílohy: Koncesná listina s úradným záznamom: príloha PDF
           Potvrdenie č. 12337/2014-Or-4: príloha PDF

Výhody dražby:

• na celý priebeh dražby dohliada vo väčšine prípadov notár, ktorý ju aj osvedčuje
• cena nehnuteľnosti môže byť na dražbe nižšia, ako je trhová cena v danej lokalite
• moment prechodu vlastníckeho práva – vydražiteľ sa stáva vlastníkom momentom udelenia príklepu za podmienky, že zaplatil cenu dosiahnutú vydražením, záznam v katastri nehnuteľností má už iba evidenčný charakter
• vydražením spravidla zanikajú všetky záložné práva k nehnuteľnosti, ktoré na nej viazli, a vydražiteľ získa nezaťažený predmet dražby ani dražobnej spoločnosti žiadne poplatky
• prostredníctvom dražby je možné nadobudnúť všetky druhy nehnuteľností (byty, domy, pozemky, hospodárske budovy...)

Nevýhody dražby:

• dostať na vydraženú nehnuteľnosť úver
• podanie žaloby o určenie neplatnosti dražby
• ťarchy – účastník dražby by si mal skontrolovať, či niektoré neprechádzajú na vydražiteľa
• vypratanie nehnuteľnosti ako aj dodržanie 15–dňovej lehoty na splatenie ceny dosiahnutej vydražením
• ak vydražiteľ nezaplatí cenu v určenej lehote, použije sa jeho zábezpeka na úhradu nákladov dražby a tiež nákladov opakovanej dražby
• neochota predchádzajúceho vlastníka vypratať vydraženú nehnuteľnosť

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby (nehnuteľnosti), konané na základe návrhu navrhovateľa. Nútená dražba, ktorú vykonáva exekútor a ktorá podlieha súdnemu konaniu, a dobrovoľná dražba sú odlišné najmä v rýchlosti. Predmet dobrovoľnej dražby je možné vydražiť už v lehote 2 mesiacov od podpisu zmluvy o vykonaní dražby. Odlišné sú aj v nákladoch, ktoré sa hradia výlučne z výťažku dražby, čím navrhovateľovi dražby nevznikajú žiadne neželané náklady navyše. Rozdiel je aj v dražobnej zábezpeke – ak vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, nastáva takzvané zmarenie dražby a v tom prípade sa použije ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby, istote účastníkov dražby; predmet dražby nie je možné meniť.

Informácie pre navrhovateľov:


Všeobecné informácie o dražbách ako je postup a podmienky dražieb obsahuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení. Dražba je v zmysle §2 písmeno a) citovaného zákona verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa. Záujemca o dražbu nehnuteľnosti nájde zoznam všetkých dražieb v notárskom centrálnom registri dražieb (www.notar.sk) a v obchodnom vestníku (http://www.justice.sk/wfn.aspx?pg=r2), kde sa zo zákona zverejňujú oznámenia o všetkých dražbách na území SR.

Navrhovateľom dražby je v zmysle §7 odsek 1 zákona o dobrovoľných dražbách vlastník predmetu dražby, záložný veriteľ alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. Dobrovoľná dražba ako forma mimosúdneho predaja založeného majetku je jedným z najrýchlejším spôsobom získania prostriedkov z nevyplatenej pohľadávky.

Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom (Reality Center, s.r.o.). Od podpísania zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby zväčša záložný veriteľ dostane svoje nevyplatené prostriedky do 3 mesiacov. Dobrovoľnú dražbu je možné opakovať až dokiaľ sa predmet dražby nepredá, taktiež je možné znížiť vyvolávaciu cenu v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách tak, aby sa cena nehnuteľností stala pre kupujúcich zaujímavá. V prípade, že máte záujem o uskutočnenie dobrovoľnej dražby, kontaktujte sa na e-mail: katarina@realitycenter.sk alebo zavolajte na 0907 817 355.

Informácie pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako záložných veriteľov:

V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Uvedená zákonná citácia predstavuje jeden zo spôsobov vzniku záložného práva, a to vznik záložného práva zo zákona. Vznik záložného práva však nemožno stotožňovať so skutočnosťami, ktoré sú rozhodné pre určenie postavenia prednostného záložného veriteľa. V zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktoré ako jediné obsahuje definíciu pojmu prednostný záložný veriteľ je prednostným záložným veriteľom ten záložný veriteľ, ktoré záložné právo je registrované ako prvé v poradí. Preto pre určenie postavenia prednostného záložného veriteľa nie je rozhodný čas vzniku záložného práva ale čas jeho registrácie, čo zodpovedá princípu publicity záložných práv ako aj princípu právnej istoty.

Na schôdzi vlastníkov je potrebné schváliť zapísanie záložného práva do katastra nehnuteľností, následne schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov predaj bytu neplatiča prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Spoločenstvo, resp. správca uzavrie s dražobníkom (Reality Center, s.r.o.) zmluvu o vykonaní dražby. V prípade ak je dražba úspešná, sa z jej výťažku uhradia všetky pohľadávky voči dlžníkovi zapísané na LV, taktiež náklady dražby a provízia dražobníka, to znamená, že spoločenstvo, resp. správca nemá žiadne náklady na realizáciu dobrovoľnej dražby.

Informácie pre účastníkov dražby:


Účastníka dražby pozitívne a negatívne definuje §5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.

Účastník dražby neplatí Reality Center, s.r.o. ako dražobníkovi žiadnu sprostredkovateľskú províziu a v podstate všetko čo potrebuje na účasť v dobrovoľnej dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky, ktorá sa mu v prípade udelenia príklepu započítava k celkovej cene. Informácie, ktoré súvisia s dobrovoľnou dražbou Vám priamo poskytne správca dražby, rovnako môžete využiť možnosť registrácie a priameho zasielania "čerstvých" ponúk emailovou formou na: katarina@realitycenter.sk

Formulár
Účastníkom dražby je podľa §5 odsek 2 zákona o dobrovoľných dražbách:

- osoba spôsobilá na právne úkony, to neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú, podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom,

- štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

Účastníkom dražby nemôžu byť osoby definované v §5 odseky 4 až 9 zákona o dobrovoľných dražbách.

Čo potrebuje preukázať účastník dražby ak je:

o Právnická osoba - výpis z obchodného registra (originál), príp. notársky overenú fotokópiu, preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, v prípade, že účastník dražby nie je štatutárom právnickej osoby aj splnomocnenie konať za právnickú osobu, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára.
o Fyzická osoba – podnikateľ - výpis živnostenského oprávnenia (originál), príp. notársky overenú fotokópiu a preukaz totožnosti, v prípade zastupovania inou osobou je potrebné doložiť aj splnomocnenie konať za fyzickú osobu - podnikateľa, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára.
o Fyzická osoba – nepodnikateľ - preukaz totožnosti, v prípade zastupovania inou osobou je potrebné doložiť aj splnomocnenie konať za fyzickú osobu, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára. Ak nadobúdate predmet dražby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pripravte si aj údaje o manželskom partnerovi.

V prípade, že dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný túto zložiť, inak sa dražby nemôže zúčastniť. Bližšie podmienky zloženia dražobnej zábezpeky budú uvedené v Oznámení o konkrétnej dražbe.

Účastník dražby je povinný predložiť písomné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby, ktorého predtlačený formulár bude k dispozícii u licitátora priamo na dražbe.

Informácie pre dlžníkov:Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia v zmysle § 12 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách, ako aj obhliadku predmetu dražby v zmysle §13 ods.1zákona o dobrovoľných dražbách. Reality Center, s.r.o. žiada v zmysle ustanovenia § 13a zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie všetkých skutočností o stave predmetu dražby ako aj o všetkých právach a záväzkoch vrátane nájomných vo výzve na umožnenie ohodnotenia. V prípade ich zamlčania alebo účelového vytvárania takýchto záväzkov s úmyslom poškodenia veriteľa sa vystavujete riziku vzniku škody na strane veriteľa ako aj riziku prípadného trestného stíhania. V poslednej fáze realizácie dražby, pri odovzdaní predmetu dražby v zmysle §29 odsek 2 zákona o dobrovoľných dražbách, sa Reality Center, s.r.o. snaží citlivo pôsobiť na vydražiteľov, za účelom poskytnutia primeranej lehoty na zariadenie osobných záležitostí, aby sa predišlo situáciám, ktoré vyhrocujú vzťahy medzi bývalými vlastníkmi a novými vlastníkmi. Ak uhradíte svoje dlhy - predídete dražbe. V prípade, že dôjde k úhrade pohľadávky vrátane nákladov dražby, ktoré tvoria príslušenstvo pohľadávky ešte pred otvorením dražby od dražby sa upúšťa v zmysle §19 zákona o dobrovoľných dražbách. Pohľadávku vrátane nákladov dražby môžete uhradiť na účet veriteľa ako aj na účet dražobníka.Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk