Navštívte nás aj na našom facebooku

foto novostavba

viac »

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

Centrum profesionálnych služieb v oblasti nehnuteľností poskytuje:

Komplexnú starostlivosť pri predaji, kúpe a prevode nehnuteľností od ich prevzatia do ponuky realitnej kancelárie po protokolárne odovzdanie k rukám kupujúcich

 • preverenie predávanej nehnuteľnosti z titulu jej vecnej a právnej nezávadnosti
 • spoluprácu s financujúcimi bankami, vlastníme licenciu AFISP
 • nadštandardné právne poradenstvo, asistenčné služby na katastri nehnuteľností
 • vypracovanie všetkých právnych dokumentov potrebných k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • asistenciu pri odovzdávaní nehnuteľnosti, samozrejmosťou je vypracovanie preberacieho protokolu a prehlásenie energií na nového odberateľa
 • komplexnú odbornú starostlivosť pri predaji developérskych projektov (spolupráca pri jednaní s financujúcou bankou pri nastavovaní podmienok developérskych hypoték)
 • marketingovú podporu predaja, prieskum trhu, vlastnú databázu klientov
 • spoluprácu s katastrom a financujúcou bankou počas výstavby projektov a pri predaji nehnuteľností
 • zabezpečenie právnych a súdnoznaleckých podkladov potrebných pre zápis rozostavanej stavby na LV, získavanie stavebného povolenia
 • zabezpečenie podkladov pre "vyzlomkovanie" stavby
 • koordinácia klientov pri jednaní s dodávateľmi stavby podľa požiadaviek developéra
 • koordinácia odovzdávania nehnuteľností do užívania budúcich vlastníkov

Správu a údržbu bytov a nebytových priestorov
Správu a údržbu podnikateľských objektov

 • Individuálny prístup ku klientom bez obmedzenia úradných hodín

Odborný garant: Beáta Pokrivčáková
Kontakt: 0915 990 569
E-mail: pokrivcakova@realitycenter.sk


 • Sadzobník poplatkov pri výkone správy bytového domu, platí pre byty, NP a garáže:
  1. Poplatok za správu byt a NP/mesačne.......................................................................................9,96 €
  2. Vyhlásenie správcu pri prevode ...............................................................................................6,00 €
  3. Vystavenie upomienky............................................................................................................3,00 €
  4. Vystavenie Upomienky - pokus o zmier......................................................................................5,00 €
  5. Vystavenie dohody o uznaní dlhu + splátkový kalendár................................................................7,00 €
  6. Dvojité vyúčtovanie...............................................................................................................8,00 €
  7. Úhrada nájomného v hotovosti /pokladňa/.................................................................................0,20 €
  8. Vyhotovenie iných potvrdení (okrem potvrdenia k príspevku na bývanie).......................................2,00 €
  9. Preverenie vodomerov pri neopodstatnenom žiadaní.................................................................. 3,50 €
  10. Preverenie merača tepla pri neopodstatnenom žiadaní................................................................4,50 €
  11. Meranie teploty v byte pri neopodstatnenom žiadaní..................................................................5,50 €
  12. Vystavenie duplikátu dokladu /napr. zálohový predpis, vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu a pod./..................................................................................................................................1,00 €

Sprostredkovanie právnych služieb

 • Vysporiadanie pozemkov
 • Odborné poradenstvo
 • Vypracovanie zmlúv: kúpne, darovacie, zámenné.....

Odborný garant: JUDr.et Bc. Katarína Chrenová
Kontakt: 0907 817 355
E-mail: katarina@realitycenter.sk

Dobrovoľné dražby

 • Sprostredkovanie dobrovoľnej dražby

Odborný garant: Ing. Danica Molitorová
Kontakt: 0905 219 704
E-mail: danica@realitycenter.sk

Odborný garant: JUDr.et Bc. Katarína Chrenová
Kontakt: 0907 817 355
E-mail: katarina@realitycenter.sk

Sprostredkovanie - znaleckých posudkov

 • Znalecké posudky

Odborný garant: Ing. Igor Kovačka
Ing. Ľubomír Agricola
Kontakt: 0905 219 704
E-mail: danica@realitycenter.sk

Outsourcing prenájmu nehnuteľností

 • Sprostredkovanie prenájmu
 • Všetky riziká na seba preberá realitná kancelária

Odborný garant: Dagmara Pecušiaková
Kontakt: 0908 293 455
E-mail: pecusiakova@realitycenter.sk

Odborné vyjadrenie k cene nehnuteľností

 • Cena za vystavenie vyjadrenia: 20 € / v prípade výjazdu pracovníka realitnej kancelárie + 50 €/

Odborný garant: Ing. Danica Molitorová
Kontakt: 0905 219 704
E-mail: danica@realitycenter.sk

SADZOBNÍK POPLATKOV:

(všetky poplatky sú uvedené vrátane 20 % DPH)
Sadzba obvyklej provízie pri predaji nehnuteľností4,80 %

V provízii sú zahrnuté nasledujúce činnosti realitnej kancelárie:

 • vypracovanie ponuky nehnuteľností v slovenskom a anglickom jazyku
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností na webovej stránke www.realitycenter.sk
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností na webovej stránke www.reality.sk
 • uverejnenie ponuky na ďalších webových stránkach podľa charakteru nehnuteľností
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností na výveskách realitnej kancelárie v Martine
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností v regionálnej tlači
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností v celoslovenských odborných periodikách
 • aktualizovanie ponuky v slovenskom, anglickom jazyku
 • vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu z vlastnej databázy
 • vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu z databáz webových stránok
 • vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu v rámci spolupráce s NARKS
 • vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu v spolupráci so zmluvnými partnermi
 • zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností podľa požiadaviek klienta
 • spolupráca s príslušným katastrálnym úradom
 • spolupráca s bankami pri financovaní kúpy nehnuteľností
 • zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a návrhov na vklad
 • právne poradenstvo ku konkrétnemu obchodnému prípadu
 • spolupráca s SVB, resp. správcom bytového domu pri predaji bytu
 • protokolárne odovzdanie kupovanej nehnuteľnosti a vypracovanie preberacieho protokolu
 • zabezpečenie zmeny odberateľov energií u dodávateľov

Rozsah % provízií v prípadoch osobitnej dohody s klientom 3% - 6%

pri realizácií obchodných prípadov, ktoré si náročnosťou alebo naliehavosťou vyžadujú osobitnú dohodu s klientom a v prípadoch, že cena ponúkaných nehnuteľností je vyššia ako 331 940,- Eur

 • Minimálna výška provízií pre jeden obchodný prípad500 €
 • Vypracovanie zmlúv (kúpna, darovacia, zámenná,.......)od 200 € /podľa náročnosti obchodného prípadu/
 • Odborné poradenstvo a právny servis - dohodou, obvykle40 €/hod.
 • Prenájom nehnuteľností na 12 mesiacov1 mesačný nájom
 • Predĺženie prenájmu o 12 mesiacov1/2 mesačný nájom
 • Správa bytov a nebytových priestorov od7 €/byt/mesiac (podľa dohody a počtu bytov v BD)Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk