Navštívte nás aj na našom facebooku

foto novostavba

viac »

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

Anna Ličková - Hypotekárny špecialista

BYTOVÉ DOMY V NAŠEJ SPRÁVE

01.jpg (16 535 bytes) 03.jpg (15 317 bytes) DSC_1138.jpg (11 124 bytes) DSC02788.jpg (9 662 bytes) hjhjhjk.jpg (15 103 bytes) Obrázok 010.jpg (12 982 bytes) Obrázok 013.jpg (13 803 bytes) Obrázok 035.jpg (11 910 bytes) P9020180.jpg (11 695 bytes) P9020180.jpg (11 695 bytes) P9020180.jpg (11 695 bytes)

Byty a nebytové priestory v bytových domoch boli postupne prevádzané do osobného vlastníctva ich nájomcov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa stali zároveň podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení tohto domu. Súčasne s prevodom vlastníckych práv k bytom, resp. nebytovým priestorom a podielom k spoločným častiam domu a spoločným zariadeniam domu prešlo na nadobúdateľov právo ale aj povinnosť zabezpečiť SPRÁVU DOMU.

Správu domu môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov zabezpečiť tak, že si na správu domu zriadia spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zabezpečujú si ho sami alebo zveria bytový dom do správy právnickej alebo fyzickej osobe SPRÁVCOVI

PONUKA

našich služieb na základe mandátnej zmluvy uzavretej so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zastupujeme mandanta pri výkone činnosti v troch oblastiach:

1) PREVÁDZKOVO-TECHNICKEJ
2) EKONOMICKO-FINANČNEJ
3) PRÁVNEJ

1) PREVÁDZKOVO-TECHNICKÁ OBLASŤ

zabezpečujeme:
a) prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení /ďalej len "SČaSZ"/
b) dodávku plnení a služieb spojených s užívaním SČaSZ, bytov a nadzemných podlaží v dome

2) EKONOMICKO-FINANČNÁ OBLASŤ

zabezpečujeme:
a) evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv domu /ďalej len "FPÚaOD"/
b) evidencia zálohových platieb za plnenie a služby spojené s užívaním SČaSZ, bytov a nadzemných podlaží v dome

3) PRÁVNA OBLASŤ

zabezpečujeme:
a) vymáhanie splnenia záväzkov vlastníkov voči FPÚaOD
b) vymáhanie nedoplatkov vlastníkov za nezaplatené platby za plnenia a služby spojené s užívaním SČaSZ,bytov a nadzemných podlaží v dome
c) dojednávanie a uzatváranie zmlúv a dohôd, na základe ktorých je zabezpečená správa majetku vlastníkov (napr. Zmluvy o dielo, Zmluva o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody, Dohoda o vykonaní práce a pod.)
d) uplatňovanie nárokov z neplnenie alebo chybného plnenia za služby
e) dojednávanie a uzatváranie iných dohôd a zmlúv na zabezpečenie ďalších služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú

Veríme, že profesionálnym prístupom Vás presvedčíme, že Vaša
nehnuteľnosť je v správnych rukách.
Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk