GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov


 


Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov


Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.18/2018“), poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov našich klientov, ku ktorému dochádza v súvislosti so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). 


Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť


Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36 418 463


spracúva osobné údaje, potrebné informácie v zmysle vyššie citovaného Nariadenia GDPR a zákona č.18/2018, a to najmä:údaje o nás ako prevádzateľovi vrátane kontaktu  • informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame

  • okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právne základy ich spracúvania

  • zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

  • informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť


 


Prevádzkovateľ


Reality Center, s.r.o.


M.R.Štefánika 58


036 01 Martin


IČO: 36 418 463


Ing. Danica Molitorová


0905 219 704


danica@realitycenter.sk  


 


spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje svojich klientov za účelom sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.


Spoločnosť Reality Center, s.r.o. (ako prevádzkovateľ) rešpektuje Vaše právo na súkromie. Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete našej realitnej kancelárii, je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto Vás preto chceme ubezpečiť, že sme prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete. Sú to predovšetkým tieto opatrenia:


prijímame všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov


prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti


Vaše osobné údaje sú prípadne ďalej poskytované len v zmysle platných právnych predpisov


všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov


Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli


pri spracúvaní osobných údajov neprebieha automatizované rozhodovanie vrátane profilovania


Dotknuté osoby


Dotknutými osobami v zmysle Nariadenia GDPR resp. zákona č.18/2018 sú:  1. fyzické osoby, pre ktoré naša spoločnosť vykonáva sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

  2. fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o uzatvorenie sprostredkovanej zmluvy, teda o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností od osôb, ktoré zastupuje naša spoločnosť ako realitná kancelária

  3. fyzické osoby, ktoré navštívia internetovú stránku prevádzkovateľa


Rozsah  získavaných údajov


Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu:


meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bankovom účte


Účel spracúvania osobných údajov


Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je realitná kancelária povinná identifikovať Vás na základe Vášho rodného čísla (ak by Vám rodné číslo nebolo pridelené, tak Vás identifikuje na základe dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. V zmysle uvedeného zákona na základe hodnotenia rizík je realitná kancelária oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi a údaje o bankovom účte za účelom plnenia zmluvného vzťahu, ktorého jednou zmluvnou stranou je dotknutá osoba.  Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.


Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou, ale v prípade, že ich našej spoločnosti neposkytnete, zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti nie je totiž možné uzatvorenie a plnenie zmluvy, resp. poskytnutie služieb realitnej kancelárie.


 Právny základ spracúvania osobných údajov  1. osobné údaje fyzických osôb, pre ktoré spoločnosť vykonáva sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – spracúvanie týchto osobných údajov sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

  2. výslovný súhlas fyzických osôb – spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.


 Kategórie príjemcov osobných údajov


osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru


Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia o predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví a účtovní sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv.  Takéto osoby zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvorí naša spoločnosť  alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.


V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.


Spoločnosť Reality Center, s.r.o. nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do žiadnej tretej krajiny.


Doba uchovávania osobných údajov


Spoločnosť Reality Center, s.r.o. v rámci zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov, bude Vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Po ukončení zmluvnej spolupráce bude naša spoločnosť uchovávať len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach je lehota na uchovávanie registratúrnych záznamov 5 rokov). Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady, uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. Osobné údaje záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností sa spracúvajú po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy, spracovanie osobných údajov takéhoto záujemcu sa bezodkladne ukončí.


V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.


Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia


Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje naša spoločnosť spracúva máte v zmysle Nariadenia GDPR resp. zákona 18/2018 určité práva, ktoré si môžete voči nám uplatniť. Sú to najmä tieto práva:


Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR)


Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia GDPR. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.


Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR)


Naša spoločnosť prijala primerané opatrenia na zabezpečenie presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.


Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia GDPR)


Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR)


V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.


Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)


Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR)


Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.


Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)


Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.


Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona 18/2018; čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)


Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


 S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb stanovila spoločnosť Reality Center, s.r.o. konkrétne komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o nej naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva. Naša spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby a je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o jej dodatočné overenie. Zmieňovanými komunikačnými prostriedkami na uplatnenie práv dotknutých osôb sú:


doporučená poštová zásielka (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslaná na adresu sídla spoločnosti Reality Center, s.r.o. ako prevádzkovateľa -  M.R.Štefánika 58,                        036 01 Martin e-mailom na adresu: danica@realitycenter.sk


Ako môžete tieto práva vykonávať?


S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:


emailom: danica@realitycenter.sk alebo poštou na adresu podnikania:                                                          Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36 418 463


 


V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese


Hraničná 12


820 07 Bratislava 27


Slovenská republika


 


Identifikačné údaje:


IČO: 36064220


DIČ: 2021685985


 


Sekretariát úradu:


+421 /2 3231 3214


 


E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


 


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.


 


 


Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR


 


Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť: Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36 418 463


 


Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú :


Tel. č.: 0905 219 704


e-mail: danica@realitycenter.sk       


(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)


 


Čo je osobný údaj?


Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.


 


Čo je spracúvanie osobných údajov?


Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.


Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.


 


Zdroje a kategórie osobných údajov:


Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.


Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.


 


Zákonný dôvod a účel spracovania :


Zákonným dôvodom spracovania je:


Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR


Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR


článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - plnenie zákonnej povinnosti:


 


Účelom spracovania osobných údajov je:


Účelom spracúvania osobných údajov je najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov v dome na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Účelom spracúvania osobných údajov je aj poskytnutie plnení súvisiacich s nájom a užívaním družstevných bytov, evidencia vlastníkov bytov, evidencia členov a nájomcov družstevných bytov.


 


Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .


Doba uchovávania:


Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje


Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov .


Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu


Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


 


Príjemcovia osobných údajov


Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia služieb (napr. havarijná služba a iné), Okresné úrady (napr. katastrálny odbor), Mesto, exekútor, daňový úrad, súdy SR a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notár, poskytovatelia služieb IT.


 


Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje  a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín


Podmienky zabezpečenia osobných údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.


Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.


Prevádzkovateľ prehlasuje , že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.


 


Vaše práva :


Za podmienok stanovených v GDPR máte:


Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR


Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR


Právo na obmedzenie spracúvania


Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR


Právo namietať podľa článku 21 GDPR


Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR


Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)


Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.


Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.


Ako môžete naplniť svoje práva?  1. Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu danica@realitycenter.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin


Právo na opravu                                                                                                                              Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu danica@realitycenter.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin                                   


 


Právo na vymazanie


Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:


-už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,


-odvoláte svoj súhlas,


-namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,


-spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,


-osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,


-ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.


 


Právo na obmedzenie spracúvania


Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak


-nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,


-spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,


-Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv


-namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


 


Právo na prenosnosť údajov


Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.


 


Právo namietať


Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:


-z dôvodu nášho oprávneného záujmu,


-vytvárania zákazníckeho profilu,


-môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.


 


Ako môžete tieto práva vykonávať?


S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:                           písomne mailom: danica@realitycenter.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:                      Reality Center, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36 418 463


 


V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese


Hraničná 12


820 07 Bratislava 27


Slovenská republika


 


Identifikačné údaje:


IČO: 36064220


DIČ: 2021685985


 


Sekretariát úradu:


+421 /2 3231 3214


 


E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


 


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania je možné uskutočniť, v nevyhnutných prípadoch, v bežných pracovných hodinách podateľne.