Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pri výkone správy bytového domu


 


1. poplatok za správu byt a NP/mesačne ................................................................ 8,00-10,00 €


2. vyhlásenie správcu pri prevode vlastníctva .................................................................. 10,00 €


3. vystavenie upomienky ................................................................................................ 5,00 €


4. vystavenie upomienky - pokus o zmier ....................................................................... 10,00 €


5. vystavenie dohody o uznaní dlhu + splátkový kalendár ................................................ 20,00 €


6. dvojité vyúčtovanie .................................................................................................. 20,00 €


7. vyhotovenie iných potvrdení ..................................................................................... 10,00 €


8. preverenie meračov ........................................................................... podľa cenník dodávateľa


9. vystavenie duplikátu dokladu (napr. zálohový predpis,


    vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu a pod.) ................................................. 5,00 €


 


Sadzobník poplatkov je platný od 01.01.2023.